“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Тоқсеит Динара Қуандыққызы

 

Аты-жөні: Тоқсеит Динара Қуандыққызы
Білім:
2008-2012 жж. Ө.А.БайқоңыроватындағыЖезқазғануниверситеті, (Жезқазған). Бакалавр 050111 – Информатика
2014-2016 жж. Е.А.БөкетоватындағыҚарағандымемлекеттікуниверситеті, (Қарағанды). 6M060200 – Информатика мамандығыбойыншажаратылыстануғылымдарыныңмагистрі.
2017-2020 жж. Гумилев атындағыЕуразияұлттықуниверситеті, (Нұр-Сұлтан). 6D070400 – Компьютерліктехнологияларжәнебағдарламалыққамтамасызету.
Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Осы ұйымдағы жұмыс
2016–2017 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриалдыуниверситеті, Ақпараттықтехнологияларжәнежаратылыстану-ғылымипәндеркафедрасыныңағаоқытушысы.
2017–2019 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриалдыуниверситеті, Энергетика, автоматика жәнеесептеутехникасыкафедрасыныңағаоқытушысы.
Қыркүйек 2020 ж. – қазіргі уақытта Қарағандыиндустриалдыуниверситеті, Жасанды интеллект технологияларыкафедрасыныңаға оқытушысы.
Жүргізетін пәндері
  • • Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар
  • • C # бағдарламалау
  • • Компьютерлік графика
  • • Ақпараттыққауіпсіздікнегіздері
  • • Алгоритм негіздері.
Жұмыспен қамту Толық жұмыс күні
Білім беру ұйымдарында бұрынғы жұмыс орындары: жоқ
2012-2016 жж.  «Қазақмыс» корпорациясыныңтехнологиялықколледжі, информатика мұғалімі (Сәтбаев қ.)
Академиялықемес: жоқ
Біліктілікті арттыру:
2014 г. 2 біліктіліксанатыберілді
2015 г. «Googleservices» дистанциялық курсы, Қарағанды ​​облысындабілімберудідамытудыңоқу-әдістемелікорталығы.
2016 г. Сатпаев қ., ASCON KOMPAS-3D V16 компаниясыныңбағдарламалықжасақтамасыменжұмысжасауүшін «жобалауқұжаттамасынжобалаужәнеәзірлеу».
2017 г. Cisco IT Essentialsкурстары.
2018/2019 г. Халықаралықғылымитағылымдама, Новосибирск мемлекеттікуниверситеті, РҒА СБ Есептеуматематикасыжәнематематикалық геофизика институты, Ресей.
Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ
Марапаттар мен сыйлықтар:
2014-2015 Информатика жәнебағдарламалаубойыншаоблыстық интернет олимпиадасыныңұйымдастырукомитетініңалғыс хаты
2014 СәтбаеватындағыЖастарбастамаларыорталығының 8 наурызХалықаралықәйелдеркүнінеарналғанжастардыңдамуынаүлесқосқаныүшіналғыс хат
2016-2017 «IT-Planet» ақпараттықтехнологияларсаласындағыхалықаралықолимпиадада ҚМИУ оқуорныстуденттерінұйымдастырғаныүшіналғыскуәлігі.
2017-2018 г. ХҒПКқатысқаныүшіналғысхаттар.
Көрсету саласындағы қызмет: жоқ
Жарияланымдар мен презентациялар:
2016 Жумагулова С.К., Есендаулетова Ж.Т., Муханмедина К.Т., Токсеит Д.К. Методы аутентификации в программных системах // Наука и образование в современном мире: материалы Международной научно-практической конференции. – Караганда: Изд-во РИО «Болашақ-Баспа»,2016. – С. 325-328.
2016 Жумагулова С.К., Есендаулетова Ж.Т. Некоторые аспекты  использования методов аутентификации в программных системах // Молодой учёный. – Международный научный журнал. – 2016. – №5(109). – С.184-186.
2018 Iskakov K.T., Shishlenin M.A., Tokseit D.K. Development of a mathematical model for signal processing using laboratory data // Bulletin Of The Karaganda University Mathematics Series – 2018 – № 4(92) –  p.148-157
2019 K.T. Iskakov , B.G. Mukanova , A.S. Berdyshev , A.S. Kembay, D.K Tokseit. Mathematical modeling of the source and environment response for the equation of geoelectrics // Bulletin Of The Karaganda University Mathematics  Series – 2019 – №2 (94). – p. 129-141
2019 Искаков К.И., Токсеит Д.К. Экспериментальные исследования для моделирования источника // Вестник Государственного Университета имени Шакарима города Cемей – 2019 – № 2(86) – стр. 81-85.
2019 Iskakov K.T., OralbekovaZh.O., Mirgalikyzy T., Tokseit D.K.Creation And Testing Of A New Mathematical Software For Processing Georadar Data // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications – 2019 – Vol. 7 – No 4 – pp.86-99.
2020 Кабанихин С. И., Искаков К.Т., Шишленин М.А, Токсеит Д.К. Алгоритм восстановления источника георадара. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №8368 от 24 февраля 2020 года.
2020 Искаков К.Т., Боранбаев С.А., Токсеит Д.К. Интерпретации радарограмм геологического разреза на основе экспериментальных расчетных формул. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права программа для ЭВМ №9319 от 20 апреля 2020 года.
Жаңа ғылыми әзірлемелер:жоқ
Қосымша ақпарат: жоқ.