“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Спичак Екатерина Владимировна

Аты-жөні: Спичак Екатерина Владимировна
Білім:
1999-2004 жж. Қарағанды металлургия институты (Темiртау). 360340 «Автоматика, телемеханика жәнебайланыс» мамандығы. «Телекоммуникация жәнебайланысжөніндегі инженер» біліктілікі
2009-2011 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриялықуниверситеті(Темiртау). 6M072900 – «Құрылыс» мамандығыбойынша техника ғылымдарыныңмагистрі.
Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Осы ұйымдағы жұмыс
2005–2006 жж. Қарағанды металлургия институты, «Автоматика, телемеханика жәнеесептеутехникасы» кафедрасыныңассистенті
2006–2007 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриялықуниверситеті, «Электр жетегіжәнетехнологиялықпроцестердіавтоматтандыру» кафедрасыныңассистенті
2007-2013 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриялықуниверситеті, «Электр энергетикасыжәнетехникалықжүйелердіавтоматтандыру» кафедрасыныңоқытушысы
2007-2008 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриялықуниверситеті, «Технологиялықмашиналаржәнеавтоматтандыру» факультетідеканыныңорынбасары
2013-2017 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриялықуниверситеті, «Электр энергетикасыжәнетехникалықжүйелердіавтоматтандыру»кафедрасыныңағаоқытушысы
2015-2017 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриялықуниверситеті, «Құрылыс» кафедрасыныңағаоқытушысықосаатқаруыбойынша
2017-2020 жж. Қарағандымемлекеттікиндустриялықуниверситеті, «Энергетика, автоматтандыружәнеесептеутехникасы» кафедрасыныңағаоқытушысы
Қыркүйек 2020 ж. – қазіргіуақытта Қарағандыиндустриялықуниверситеті, «Жасанды интеллект технологиялары»кафедрасыныңағаоқытушысы
Жүргізетін пәндері

Автоматтыреттеудіңжелілікжүйелері

Автоматтыреттеудіңжелілікемесжүйелері

Автоматтыбасқарутеориясы

Ақпараттыңқолданбалытеориясы

Есептеужүйелері мен желілері

Есептеужүйелерініңбағдарламалықжәнеаппараттыққұралдары

Технологиялықкешендердіавтоматтандыру

Типтіктехнологиялықпроцестер мен өндірістердіавтоматтандыру

Автоматтандыружәнебасқаружүйелерініңинжинирингі

Автоматтандыружүйелерініңинжинирингі

Өндірістікпроцестердіавтоматтандыру

Басқаруобъектілерінмодельдеужәнесәйкестендіру

Ғылымизерттеулердіңнегіздері

Жұмыс пенқамту Толықжұмыскүні
Білім беру ұйымдарында бұрынғы жұмыс орындары: жоқ
Академиялықемес:
2004-2005 жж. КазРоссЭнерго КарМАЭС-1. Жылуменавтоматтандыружәнеөлшеуцехы. Өлшеуаспаптарынақызметкөрсетужәнежөндеужөніндегіэлектрслесарі
Біліктілікті арттыру:
2006 ж. Педагогикалықшеберліктіарттыру, оқыту мен тәрбиелеудіңжаңатехнологияларынзерделеу курсы.Өңірлікмамандандырылғанбілім беру ақпараттандыруорталығыКМИУ және ОУ КГИУкезінде, Темiртау
2007 ж. «Автоматтандырупроцестерініңнегіздері, пневматикалықавтоматтандырутехникасы» курсы, КМИУ, Темiртау
2009 ж. «Гидравликалықжүйелер. Гидравликалықжүйелердіавтоматтандыру. Қарқынды тренинг» курсы, КМИУ, Темiртау
2012 ж. «Оптоэлектрондықаспаптаржәнеолардыавтоматтандырупроцестеріндеқолдану» курсы, КарМУакадемик Е.А. Бөкетоватындағы, Қарағанды
2012 ж. «Логикалықөнеркәсіптікбақылаушылардыбағдарламалаунегіздері» курсы, КМИУ, Темiртау
2014 ж. «SciVerseScopus» семинары, Темiртау
2014 ж. «АрселорМитталТеміртау» АҚ-да тағылымдама, Темiртау
2016 ж.  «Springer Nature»семинары, Темiртау
2016 ж. «Searching for Organizational Excellence – TQM Methods and Techniques»семинары, Темiртау
2016 ж. «TeachingEnglishtoSpeakersofotherlanguages»курсы (Level 1 – 120 hours), «Теміртауқаласыныңтілдердідамытуорталығы» КММ, Темiртау
2018 ж. «ARQA Аккредиттеужәнебілім беру сапасынсараптаужөніндегітәуелсізагенттік»семинары, Темiртау
2019 ж. «Cisco Networking Akademy»курсы, Темiртау
2020 ж. «Keysight Technologies, Dicosta Technologiesсеминары, Нұрсұлтан
Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ
Марапаттар мен сыйлықтар:
2013 ж. БҒМКР (ҰТО) алғыс хатыЖБТ өткізугеқатысқаны үшін
Көрсету саласындағы қызмет: жоқ
Жарияланымдар мен презентациялар:
2011 ж. Базаров Б.А., Спичак Е.В., Альгожина Ж.А. Производство портландцемента на основе промышленных отходов. Республиканский научный журнал «Технология производства металлов и вторичных материалов» №1 (19) февраль, 2011. – Темиртау: КГИУ, 2011. – 259 с.
2012 ж. Спичак Е.В. Разработка сквозной программы практик для специальностей АиУ и ЭЭ. Труды Республиканской научно-методической конференции «Инновационные технологии обучения в высшей школе: проблемы и перспективы» 23-24 ноября 2012 года. – Темиртау: КГИУ, 2012. – 392-394 с.
2013 ж. Спичак Е.В. Использование отходов черной и цветной металлургии при производстве портландцемента. Труды Международной научно-практической конференции «Наука и образование – ведущие факторы Стратегии «Казахстан-2050» (Сагиновские чтения №5), 20-21 июня 2013 года. Часть 2. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2013. – 357-359 с.
2014 ж. Спичак Е.В., Югай М.С. Разработка системы вентиляции офисного здания. Республиканский научный журнал «Вестник Карагандинского государственного индустриального университета» №1 (4) 2014. – Темиртау: КГИУ, 2014. – 70-72 с.
2015 ж. Спичак Е.В., Бурлаков С.А., Баясилова З.А. Разработка автоматической системы пожаротушения в серверном помещении административно-бытового корпуса ЛПЦ-1 АО «АрселорМиттал Темиртау». Материали за XI Международнанаучна-практична конференция «Найновите постижения на европейската наука – 2015». Том 13 Технологии. Селскостопанство. Здание и архитектура. 17-25-ти юни 2015. – София: «Баял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С: 62-64.
2017 ж. Kenzhebaeva T.S., Orazbayev B.B., Orazbayeva K.N., Abitova G.A., Anuar A., Spichak Y.V. Systematic approach to the mathematical models development and chemical technological systems simulation under conditions of uncertainty. Engineering Studies, Issue 3 (2), Volume 9. Taylor & Francis, 2017.  – Pages 400-425.
2017 ж. Kenzhebaeva T.S., Orazbayev B.B., Orazbayeva K.N., Abitova G.A., Anuar A., Spichak Y.V. Study and Design of Mathematical Models for Chemical-Technological Systems under Conditions of Uncertainty  Based on the System Analysis. IEOM Society. International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management. July 24-25, 2017. – Bristol, The University of the West of England, 2017. – Р. 776-790
2018 ж. Спичак Е.В., Нурмухамедова А.Е.Разработка 3D моделей элементов робота-манипулятора. Електромеханічні та енергетичнісистеми. Методимоделювання та оптимізації. Збірникнауковихпраць ХVI Міжнародноїнауково-технічноїконференціїмолодихучених і спеціалістів у містіКременчук 12–13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – С. 87-88.
2019 ж. Спичак Е.В. Влияние Баухауса на современную архитектуру. Materiały XV Międzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji, «Wykształcenie i naukabezgranic – 2019», Volume 9. – Przemyśl: Nauka i studia, 2019. – S. 3-5.
Жаңа ғылыми әзірлемелер: жоқ
Қосымша ақпарат:
09.11.12 – 17.11.12 БҒМ КР (ҰТО) ОЖЖБ өткізуге қатысқаны үшінөкілі
10.08.13 – 14.08.13 БҒМ КР (ҰТО) ЖБТ өткізуге қатысқаны үшінөкілі